Παροχές

Υπηρεσίες – Παροχές

 • WC (ξεχωριστές εγκαταστάσεις ανδρών – γυναικών)
 • Ντους (ξεχωριστές εγκαταστάσεις ανδρών – γυναικών)
 • 24ωρη παροχή ζεστού νερού και ρεύματος
 • παραλία
 • πάρκινγκ
 • φύλαξη ρούχων σε Ιματιοθήκες/ lockers
 • χρηματοκιβώτιο
 • ξενόγλωσσή υποδοχή
 • 24ωρη φύλαξη
 • παροχές ρεύματος στις θέσεις σκηνών, τροχόσπιτων και αυτοκινούμενων
 • mini Market
 • αυτόματοι πωλητές
 • μαγειρεία
 • κοινόχρηστο ψυγείο & κατάψυξη
 • κοινόχρηστη μηχανή παραγωγής παγοκύβων
 • πλυντήρια & στεγνωτήρια
 • κοινόχρηστη λάντζα
 • εστιατόριο – bar
 • φαρμακείο
 • χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών
 • κοινόχρηστο τηλέφωνο
 • άμεση πρόσβαση με δημοσιά συγκοινωνία
 • δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών
 • δυνατότητα τηλεφωνικών & ηλεκτρονικών κρατήσεων
 • παροχή τουριστικών πληροφοριών
 • πλωτή εξέδρα προσωρινής πρόσδεσης σκαφών
 • συνεργασία με Scuba diving Club
 • εξωτερικοί και κλειστοί χώροι εκδηλώσεων
 • κλειστός χώρος εκδηλώσεων με οπτικοακουστικό εξοπλισμό συνεδρίων